صفحه اصلی

پروژه اخیر طراحی شهری

پروژه اخیر معماری داخلی

پروژه اخیر معماری

کاتالوگ ادیژه

ارزش های بنیادین شرکت مهندسی ادیژه

  • تلاش در جهت برآوردن انتظارات كارفرمايان با استفاده از روش هاي نوين و خلّاق در اجراي اهداف تعيين شده با رويكرد رضايت كارفرمايان .
  • ارزش گذاري به جايگاه نيروي انساني به دليل نقش موثر انديشه و دانايي و سرمايه اصلي شركت و توسعه نيروي انساني به خصوص نسل جوان براي رسيدن به اهداف تعيين شده در بيانيه ماموريت.
  • تعامل سودمند و كارآمد با مشاوران و پيمانكاران فرعي در راستاي ارتقاء سطح دانش و توانمندي هاي آنها.
  • مكلف به بهره برداري و استفاده صحيح از محيط زيست و حراست از منابع تجديدناپذير براي نسل هاي آينده.
  • خود باوري، يادگيري، خلّاقيت،نوآوري و استقرار نظام ملي پيشرفت مديريت به عنوان نيروي محركه اصلي در توسعه و تحقق بهره وري پايدار

    026 32542116 - 026 32544781- 026 32541714